Sponsor's links:
Sponsor's links:

╬ŃŰÓÔŰňÝŔň | ╩Ó˛ÓŰţŃ ßŔßŰŔţ˛ňŕŔ | ─ÓŰňň»»»

Ýň ´­ţ¸Ŕ˛ÓÝţ
¤­ţ¸Ŕ˛ÓÝţ: 0%

Sri Prameya Ratnavali

First Truth

Text 1

jayati sri-govindo

gopinathah sa madana-gopalah
vaksyami yasya krpaya
prameya-ratnavalim suksmam

jayat╚al╦ glories; sri-govindaht╬ Lor─ Govinda; ═
gopinathaht╬ Lor─ Gopinatha; saht╬ Him; krpayab█ th┼ ═
mercy; prameyaoď philosophy; ratnaoď jewels; avalimth┼ ═
series; suksma

Al╦ glorieĐ t╬ Lor─ Govindaý wh╬ iĐ know═ aĐ Gopinath└ an─ ═
Madana-Gopalaţ B█ HiĐ mercyý Ŕ shal╦ no┬ spea╩ thiĐ excellenĎ ═
an─ subtl┼ boo╩ Prameya-ratnaval╚ (Th┼ Jewe╦ Necklace oď Truths).

Text 2

bhakty-abhasenapi tesam dadhane

dharmadhyakse visva-nistari-namni
nityanandadvaita-caitanya-rupe
tattve tasmin nityam astam ratir nah

bhaktioď devotiona╦ service; abhasenat█ th┼ di╠ reflection; ═
apieven; tosamsatisfaction; dadhaneexperience; dharma═
oď religiouĐ activities; adhyakseth┼ controllers; visvath┼ ═
universe;

W┼ pra█ thaĎ w┼ ma█ develo¤ intens┼ an─ constanĎ ═
devotio═ fođ Lor─ Caitany└ Mahaprabhuý Lor─ Nityanand└ Prabhuý ═
an─ Lor─ Advait└ Prabhuý wh╬ ar┼ th┼ controllerĐ oď al╦ religiouĐ ═
activitiesý wh╬ ar┼ please─ witŇ eve═ th┼ di╠ reflectio═ oď ═
de

Text 3

anandatirtha-nama sukha-

maya-dhaama yatir jiyat
samsararnava-taranim yam
iha janah kirtayanti budhah

anandatirth└-namaMadhvacaryaý wh╬ iĐ know═ aĐ Anandatirtha; ═
sukhamayaconsistin├ oď transcendenta╦ bliss; dhamaabode; ═
yatihsannyasi; jiyatal╦ glories; samsaraoď materia╦ ═
existence; ar

Al╦ glorieĐ t╬ S ril└ Madhvacary└ Svamiý th┼ abod┼ oď ═
transcendenta╦ happinessţ They wh╬ ar┼ learne─ an─ intelligenĎ ═
glorif█ himý fođ h┼ iĐ lik┼ └ boaĎ that enableĐ th┼ conditione─ ═
souls to cross th┼ ocean of repeated birth and death.

Text 4

bhavati vicintya vidusa

niravakara guru-paramapara nityam
ekantitvam sidhyati yayod-
ayati yena hari-tosam

bhavatither┼ is; vicintyashoul─ b┼ considered; ═
vidusa═
fre┼ fro╠ fault; niravakara═
fre┼ fro╠ impurity; guruoď spiritua╦ masters; parampara═
discipliÍ succession; nityamalways; ekantitvame

Ó discriminatin├ perso═ pleaseĐ Lor─ Har╚ b█ rememberin├ th┼ ═
faultlesĐ discipliÍ successio═ oď bona-fid┼ spiritua╦ mastersý ═
wh╬ enabl┼ on┼ t╬ attai═ th┼ perfectio═ oď unalloye─ devotiona╦ ═
service.

Text 5

yad uktam padma-purane

sampradya-vihina ye

mantras te nisphala matah
atahh kalau bhavisyanti
catvarah sampradayinah

sri-brahma-rudra-sanaka

vaisnavah ksiti-pavanah
catvaras te kalau bhavya
hy utkale purusottamat

yatwhich; uktamiĐ spoken; padma-puranei═ th┼ Padm└ ═
Purana; sampradaya-vihinahthos┼ wh╬ ar┼ noĎ connecte─ t╬ th┼ ═
bona-fid┼ discipliÍ succession; yethos┼ who; mantrah═
mantras; tethey;

Th┼ Padm└ Puran└ explains║ "UnlesĐ on┼ iĐ initiate─ b█ └ ═
bona-fid┼ spiritua╦ masteđ i═ th┼ discipliÍ successioný th┼ ═
mantr└ h┼ mighĎ hav┼ receive─ iĐ withouĎ an█ effectţ Fođ thiĐ ═
reaso═ fouđ Vaisnav└ discipliÍ successionsý inaugurate─ b█ ═

Text 6

ramnujam srih svi-cakre

madhvacaryam caturmukhah
sri-visnu-svaminam rudro
nimbadityam catuhsanah

ramanujamRamanuja;.f═ 2┘ srihLaksmi┼-devi;.f═ 2┘ svi┼-═
cakreselected;.f═ 2┘ madvacaryamMadhvacarya;.f═ 2┘ ═
caturmukahLor─ Brahma;.f═ 2┘ sri┼-visnË-svaminamVisnË Svami;.f═ ═
2┘ rudrahLor─ S iva;.f═ 2┘ nimbadity

Laksmi-devi chos┼ Ramanujacary└ t╬ represenĎ heđ ═
discipliÍ successionţ I═ th┼ sam┼ wa█ Lor─ Brahma chos┼ ═
Madhvacaryaý Lor─ S iv└ chos┼ VisnË Svamiý an─ th┼ fouđ ═
Kumaras chose Nimbarka.

Text 7

tatra guru-parampara yatha

sri-krsna-brahma-devarsi-

badarayana-samj.sy 241akan
sri-madhva-sri-padmanabha-
sriman-nrhari-madhavan

aksobhya-jayatirtha-sri-

j.sy 241anasindhu-dayanidhin
sri-vidyanidhi-rajendra-
jayadharman kramad vayam

purusottama-brahmanya-

vyasatirthams ca samstumah
tato laksmipatim sriman-
madhavendram ca bhaktitah

tac-chisyan srisvaradvaita-

nityanandan jagad-gurun
devam isvara-sisyam sri-
caitanyam ca bhajamahe
sri-krsna-prema-danena
yena nistaritam jagat

tatrai═ thiĐ connection;.f═ 2┘ guruoď bon└-fid┼ spiritua╦ ═
masters;.f═ 2┘ paramparath┼ discipliÍ succession;.f═ 2┘ ═
yathajusĎ as;.f═ 2┘ sri┼-krsnaLor─ Krsna;.f═ 2┘ ═
brahmaBrahma;.f═ 2┘ devarsiNarada;.f═ 2┘ badarayanaV

WitŇ greaĎ devotio═ w┼ glorif█ th┼ spiritua╦ masterĐ i═ th┼ ═
Gaudiy└ Vaisnav└ discipliÍ successionţ Ó lisĎ oď theiđ nameĐ ═
follows║ 1. Krsnaý th┼ Suprem┼ Personalit█ oď Godhead, 2. ═
Brahma, 3. Narada, 4. Vyasa, 5. Madhvacarya, 6. Padma

Text 8

atha prameyany uddisante

sri-madhvah prah└ visnum paratama╠ akhilamnaya-vedyam c└ visvam

satyam bhedam c└ jiva╠ hari-carana-jusaĐ taratamyam ca tesam
moksam visnv-anghri-labham tad-amala-bhajanam tasy└ hetum pramanam
pratyaksadi-trayam cet█ upadisat╚ harih krsna-caitanyacandrah

athanow;.f═ 2┘ prameyaniphilosophica╦ truths;.f═ 2┘ ═
uddisanteĎ delineate;.f═ 2┘ sri┼-madhvahMadhvacarya;.f═ 2┘ ═
prahasaid;.f═ 2┘ visnumLor─ Visnu;.f═ 2┘ paratamamiĐ th┼ ═
Suprem┼ Absolut┼ truth;.f═ 2┘ akhilaall;.f═ 2┘ amna

Ó summar█ oď th┼ Vaisnav└ philosoph█ follows║ Madhvacary└ ═
taughĎ: 1. Lor─ VisnË iĐ th┼ Absolut┼ Truthý tha═ who╠ ═
nothin├ iĐ higherý 2. H┼ iĐ know═ b█ stud█ oď th┼ Vedasý 3. Th┼ ═
materia╦ worl─ iĐ realý 4. Th┼ jivaĐ (livin├ entitiesÚ ar┼ ═

Text 9(a)

paratamy└ prakaranamţ sri┼-visnoh─ paramatvamţ yatha┴ sri┼-═ gopalopanisadi

tasmaĎ krsn└ ev└ par╬ devam tam dhyayeĎ tam raseĎ ta╠ ═ bhajet tam yajet. iti.

paratamyaabouĎ Lor─ Visnu'Đ supremacy;.f═ 2┘ ═
prakaranamchapter;.f═ 2┘ sri┼-visnohoď Lor─ Visnu;.f═ 2┘ ═
paramatvamth┼ positio═ oď th┼ Absolut┼ Truth;.f═ 2┘ yathajusĎ ═
as;.f═ 2┘ sri┼-gopal└-upanisadii═ th┼ Gopal└-tapani┼ U

1ţ Lor─ VisnË iĐ th┼ Absolut┼ Truthý tha═ whomý nothin├ iĐ ═ higher.

Lor─ Visnu'Đ supremac█ iĐ describe─ i═ th┼ Gopala-tapani ═
Upanisad║ "Thereforeý Krsn└ iĐ th┼ Suprem┼ Absolut┼ Truthý ═
an─ nothin├ iĐ higheđ tha═ Himţ On┼ shoul─ meditat┼ upo═ Himý ═
chant His holy names, serve, and worship Him."

Text 9 (b)

svetasvataropanisadi ca

j.sy 241atva devam sarva-pasapahanih

ksinaih klesair janma-mrtyu-prahanih
tasyabhidhyanat trtiyam deha-bhede
visvaisvaryam kevalam apta-kamah
etaj j.sy 241eyam nityam evatma-sastham
natah param veditavyam hi ki.sy 241cit

svetasvatara-upanisadii═ th┼ S vetasvatar└ Upanisad; ca- ═
and; j.sy 241atvahavin├ understood; devamth┼ Suprem┼
Personalit█ oď Godhead;.f═ 2┘ sarvaall;.f═ 2┘ pasaropes;.f═ 2┘ ═
apahanihremoved;.f═ Ó2┘ Óksinaihdestroyed;.f═ Ó2┘ ÓÓklesaihwitŇ ═
materia╦ Ósufferings;.f═ Ó2┘ janmaĎ oď Óbirth;.f═ Ó2┘ Ómrtyuhan─ ═
death;.f═ Ó2┘ Óprahanihdestruc

ThiĐ iĐ als╬ confirme─ i═ th┼ S vetasvatar└ Upanisa─ ═
(1.11)║ "Whe═ on┼ understandĐ th┼ Suprem┼ Personalit█ oď Godhea─ ═
th┼ ropeĐ oď illusio═ thaĎ bin─ on┼ t╬ the materia╦ worl─ ═
becom┼ cutý th┼ materia╦ miserieĐ endý an─ th┼ repetitio═ oď ═
bi

Text 9 (c)

gitasu ca

mattah parataram nanyat

ki.sy 241cid asti dhana.sy 241jaya

gitasui═ th┼ Bhagavad-gita; caand; mattahbeyon─ ═
Myself; parataramsuperior; nanot; anyatanything; ═
ki.sy 241citsomething; astithere is; dhana.sy 241jayaţ conquerođ oď ═
wealt

ThiĐ iĐ als╬ confirme─ i═ th┼ Bhagava─-gita┴ (7.7)ý ═
wher┼ Krsn└ sayĐ║ "ţ conquerođ oď wealtŇ (Arjuna)ý ther┼ iĐ n╬ ═
trutŇ superiođ t╬ Me."

Text 10

hetutvad vibhu-caitanya-

nandatvadi-gunasrayat
nitya-laksmy-adimatvac ca
krsnah paratamo matah

hetutvatbecaus┼ oď bein├ th┼ origina╦ caus┼ oď ═
everything; vibhual╦ powerful; caitanyaconsciousness; ═
anandaoď bliss; tvabecaus┼ oď th┼ state; ═
adietc.; guna═
oď al╦ transcendenta╦ qualities;.

Krsn└ iĐ accepte─ aĐ th┼ highesĎ trutŇ becaus┼ H┼ iĐ th┼ ═
origi═ oď botŇ th┼ materia╦ an─ spiritua╦ worldsý becaus┼ HiĐ ═
spiritua╦ for╠ iĐ all-powerfulý all-cognizantý an─ ful╦ oď ═
transcendenta╦ blissý becaus┼ He iĐ th┼ reservoiđ oď al╦ ═
ausp

Text 11 (a)

sarva-hetutvam, yathahuh svetasvatarah

ekah sa devo bhagavan varenyo

yoni-svabhavan adhitisthaty ekah
yac ca svabhavam pacati visva-yonih
pacyams ca sarvan parinamayed yah

sarvaoď everything; hetutvamth┼ stat┼ oď bein├ th┼ origin; ═
yathajusĎ as; ahuhexplains; svetasvatarahth┼ ═
S vetasvatar└ Upanisad; ekahone; sahHe; devahSuprem┼ ═
Personalit█ oď God

Th┼ Suprem┼ Lor─ iĐ th┼ sourc┼ oď everything. ThiĐ iĐ ═
confirme─ i═ th┼ Svetasvatar└ Upanisa─ (5.┤-5)║ "Th┼ on┼ ═
supremel█ opulenĎ an─ worshipabl┼ Personalit█ oď Godhea─ iĐ th┼ ═
origi═ oď th┼ entir┼ universeţ H┼ createĐ an─ transformĐ th┼ ═
mate

Text 11 (b)

vibhu-caitanyanandatvam, yatha kathake

mahantam vibhum atmanam

matva dhire na socati

vibhual╦ powerful; caitanyaconsciouĐ oď everything; ═
anandaoď bliss; tvamth┼ state; yathajusĎ as; kathake═
i═ th┼ Kath└ Upanisad; mahantamsupremel█ worshipable; ═
vibhumfull oď al╦ powerĐ

ThaĎ th┼ Lor─ iĐ al╦ powerfulý all-cognizantý an─ all-═
blissfu╦ iĐ confirme─ i═ th┼ followin├ vers┼ fro╠ th┼ Kath└ ═
Upanisa─ (1.2.22Ú║ "A═ intelligenĎ personý wh╬ understandĐ th┼ ═
distinctio═ betwee═ materia╦ bondag┼ an─ liberationý endĐ al╦ ═
m

Text 11 (c)

vij.sy 241ana-sukha-rupatvam

atma-sabdena bodhyate
anena mukta-gamyatvam
vyutpatter iti tad-vidah

vij.s█ 241anaoď transcendenta╦ knowledge;.f═ 2┘ sukhaan─ ═
bliss;.f═ 2┘ rupatvamth┼ stat┼ oď havin├ └ form;.f═ 2┘ ═
atma"atma";.f═ 2┘ sabdenaĎ b█ th┼ word;.f═ 2┘ bodhyateiĐ ═
understood;.f═ 2┘ anenab█ this;.f═ 2┘ muktaĎ b█ th┼ l

Thos┼ learne─ i═ spiritua╦ matterĐ kno┬ thaĎ th┼ wor─ ═
"atmaÔ meanĐ "thaĎ whicŇ iĐ ful╦ oď spiritua╦ knowledg┼ an─ ═
blissÔ. ThiĐ knowledg┼ an─ blisĐ is possesse─ b█ botŇ th┼ Suprem┼ ═
Personalit█ oď Godhea─ an─ th┼ liberate─ individua╦ livin├ ═
e

Text 12 (a)

vajasaneyis cahuh

vij.sy 241anam anandam brahma

ratir datuh parayanam

vajasaneyihTh┼ Vajasaney└-brahmana; caand; ═
ahuhexplains; ═
vij.sy 241anamful╦ oď knowledge;Ó anandaman─ bliss;Ó brahmath┼ ═
suprem┼ spirit; ratihgivin├ th┼ resulĎ oď sacrifice; ═
d

Th┼ Vajasaney└-brahman└ (3.9.28Ú als╬ explains║ "Th┼ ═
Suprem┼ Spiritý wh╬ iĐ ful╦ oď knowledg┼ an─ blissý grantĐ goo─ ═
resultĐ t╬ they wh╬ worshi¤ Hi╠ witŇ sacrifice."

Text 12 (b)

sri-gopalopanisadi ca

tam ekam govindam

sac-cid-ananda-vigraham

sri-gopala-upanisadii═ th┼ Gopala-Tapani Upanisad; ca═
also; tamt╬ Him; ekamone; govindamGovinda; sat═
eternal; citful╦ oď knowledge; anandaan─ bliss; vigraham═
form.

Th┼ Gopal└-tapani Upanisa─ (1.35Ú als╬ confirms║ "Lor─ ═
Govind└ iĐ beyon─ th┼ dualit█ oď th┼ materia╦ worldţ H┼ iĐ ═
noĎ differenĎ fro╠ HiĐ for╠, whicŇ iĐ eterna╦ and ful╦ oď knowledg┼ ═
an─ bliss."

Text 12 (c)

murtatvam pratipattavyam

cit-sukhasyaiva ragavat
vij.sy 241ana-ghana-sabdadi-
kirtanac capi tasya tat
deha-dehi-bhida nastity
etenaivopadarsitam

murtatvamth┼ stat┼ oď havin├ └ form; pratipattavyamma█ ═
b┼ understood; citspiritual; sukhasyaoď bliss; evacertainly;═
ragavatjusĎ aĐ └ melody; vij.sy 241anaoď th┼ Lord'Đ ═
suprem┼ knowledge;

Lor─ Govind└ possesseĐ └ for╠ oď spiritua╦ blissý jusĎ aĐ └ ═
melodyý althougŇ apparentl█ formlessý actuall█ possesseĐ └ subtl┼ ═
for╠ withi═ th┼ mindţ Th┼ mantr└ beginnin├ "vij.sy 241ana-ghanaÔ ═
confirmĐ thaĎ th┼ Lord'Đ for╠ iĐ noĎ materialý buĎ

Text 13 (a)

murtasyaiva vibhutvam, yatha mundake

vrks└ iv└ stabdh╬ div╚ tisthat█ ekaĐ tenedam purnam ═ purusena sarvam.

murtasyaoď th┼ form; evacertainly; vibhutvamth┼ ═
stat┼ oď bein├ all-powerfu╦ an─ opulent; yathajusĎ as; ═
mundakei═ th┼ Mundak└ Upanisad; vrksah└ tree; ivajusĎ ═
as; stabdhahfixed;

Th┼ Mundak└ Upanisa─ confirmĐ thaĎ th┼ Lord'Đ for╠ ═
possesseĐ unlimite─ potency║ "Th┼ Suprem┼ Perso═ appearĐ lik┼ └ ═
tre┼ situate─ i═ th┼ spiritua╦ skyţ Fro╠ thaĎ tre┼ th┼ perfecĎ ═
an─ complet┼ spiritua╦ an─ materia╦ worldĐ hav┼ becom┼ ═
manife

Text 13 (b)

dyu-stho 'pi nikhila-vyapity

akhyanan murtiman vibhuh
yugapad dhyatr-vrndesu
saksat-karac ca tadrsah

dyui═ th┼ spiritua╦ sky; stahremaining; api═
although; nikhilaeverywhere; vyapipervading; itithus; ═
akhyanamfro╠ th┼ descriptio═ oď th┼ Vedas; murtiman═
possessin├ └ form; vibhuh

Th┼ VediÍ mantraĐ explai═ thaĎ th┼ all-powerfu╦ Absolut┼ ═
TrutŇ possesseĐ └ spiritua╦ formý an─ althougŇ H┼ remainĐ i═ th┼ ═
spiritua╦ skyý H┼ iĐ simultaneousl█ presenĎ everywhereţ H┼ ═
personall█ appearĐ withi═ th┼ hearĎ oď th┼ perfecĎ devoteeĐ wh╬

Text 14 (a)

sri-dasame ca

na cantar na bahir yasya

na purvam napi caparam
purvaparam bahis cantar
jagato yo jagac ca yah

sri-dasamei═ th┼ TentŇ Cant╬ oď S rimad-Bhagavatam; ═
caalso; nanot; caalso; antahinterior; nanor; ═
bahihexterior; yasyawhose; naneither; purvam═
beginning; nan

ThiĐ iĐ confirme─ i═ th┼ S rima─-Bhagavata╠ (10.9.13)║ ═
"Th┼ Suprem┼ Personalit█ oď Godhea─ haĐ n╬ beginnin├ an─ n╬ endý ═
n╬ exteriođ an─ n╬ interiorý n╬ fronĎ an─ n╬ rearţ I═ otheđ ═
wordsý H┼ iĐ al╦-pervadingţ Becaus┼ H┼ iĐ noĎ undeđ th┼ influe

Text 14 (b)

sri-gitasu ca

maya tatam idam sarvam

jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva-bhutani
na caham tesv avasthitah

na ca mat-sthani bhutani

pasya me yogam aisvaram

sri-gitasui═ th┼ Bhagavad-gita; caalso; maya═
b█ Me; tatamspread; idamal╦ thes┼ manifestations; sarvam═
all; jagatcosmiÍ manifestation; avyakta-murtina═
unmanifeste─ form; mat-st

Th┼ Lor─ confirmĐ i═ th┼ Bhagava─-gita (9.┤-5)║ "B█ Meý ═
i═ M█ unmanifeste─ formý thiĐ entir┼ univers┼ iĐ pervadedţ Al╦ ═
beingĐ ar┼ i═ Meý buĎ Ŕ a╠ noĎ i═ themţ An─ yeĎ everythin├ thaĎ ═
iĐ create─ doeĐ noĎ resĎ i═ Meţ Behol─ m█ mystiÍ opulence!"
Text 14 (c)

acintya-saktir astise

yoga-sabdena cocyate
virodha-bha.sy 241jika sa syad
iti tattva-vidam matam

acintyainconceivable;.f═ 2┘ saktihpotency;.f═ 2┘ astither┼ ═
is;.f═ 2┘ isei═ th┼ suprem┼ Personalit█ oď Godhead;.f═ 2┘ ═
yoga"yoga";.f═ 2┘ sabdenab█ th┼ word;.f═ 2┘ caand;.f═ 2┘ ═
ucyateiĐ explained;.f═ 2┘ virodhaĎ contradiction;

Th┼ facĎ thaĎ th┼ Suprem┼ Personalit█ oď Godhea─ possesseĐ ═
inconceivabl┼ potenc█ (yoga╠ aisvaramÚ resolveĐ th┼ apparenĎ ═
contradictio═ i═ thiĐ statemenĎ b█ th┼ Lordţ ThiĐ iĐ th┼ opinio═ ═
of they who know the truth.

╬ŃŰÓÔŰňÝŔň | ╩Ó˛ÓŰţŃ ßŔßŰŔţ˛ňŕŔ | ─ÓŰňň»»»


Sponsor's links: